...
دائی
1390/4/29 چهارشنبه   بابک دائی
 
سمت  مدیر کل امور اقتصادی و داریی استان فارس
 
 
 
 
 
 
 
 

سوابق تحصیلی:

فوق لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس

لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

معاون مدیرکل دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی

رئیس گروه تدوین سیاست ها و برنامه‌ریزی اقتصاد منطقه‌ای دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی

رئیس گروه امور استانها دفترمعاونت امور اقتصادی

کارشناس گروه تحقیقات و سیاستهای کشاورزی و عمران روستایی دفتر تحقیقات و سیاست های بخش‌های تولیدی

سرپرست اداره امور عمومی معاونت امور اقتصادی

مسئول امور مالی طرحهای تحقیقاتی دفترمعاونت امور اقتصادی

کارشناس مسئول دبیرخانه شورای پژوهشی دفترمعاونت امور اقتصادی

سوابق علمی، پژوهشی:

فهرست طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی (9 عنوان): 

1. مجری طرح تحقیقاتی "تعیین نظام بهینه تخصیص منابع استانها در راستای ساماندهی نظام درآمد - هزینه  استانی"، موسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، سال 1393.

2. مجری طرح تحقیقاتی "مجموعه ای از خلاصه گزارشهای طرحهای تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی سالهای 85- 1380( جلد دوم)"، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 1386.(مشترک)

3. مجری طرح تحقیقاتی "ارزیابی اثرگذاری پروژه های کوتاه مدت معاونت امور اقتصادی در سال 1381"، پژوهشکدة امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.

4. مجری طرح تحقیقاتی "بررسی ساختار نظام پرداخت حقوق و دستمزد بخش دولتی در ایران و ارایه الگوی بهینه پرداختها"، پژوهشکدة امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1378.

5. کارشناس مسئول طرح تحقیقاتی "بازدهی نیروی انسانی و ساختار بازار کار کلان و بخشی ایران" دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای تولیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 76-1375.

6. کارشناس طرح تحقیقاتی "جایگاه اقلام عمدة صادرات کالاهای صنعتی طی برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی کشور در جهت ساختار اقتصاد بدون نفت" دفتر تحقیقات و سیاستهای بخشهای تولیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1376.

7. کارشناس طرح تحقیقاتی "بررسی اثرات تعدیل در وضعیت اشتغال با تأکید بر صنایع کارخانه¬ای" پژوهشکدة اقتصاد دانشگاه تربیت مدرّس، 1379.

8. ناظر علمی طرحهای تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارای، طی دوره 88-1378 مطابق حکم شماره 3476/80 مورخ 5/5/1378 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.(نظارت علمی بالغ بر20 عنوان طرح تحقیقاتی).

9. تدوین رساله کارشناسی ارشد تحت عنوان "تجزیه و تحلیل مبانی نظری مزیت نسبی و کاربرد آن در بخش صنعت ایران(مقایسه ای بین المللی)" به راهنمایی دکتر مجید صباغ کرمانی و مشاورة زنده‌یاد دکتر مرتضی قره باغیان، دانشگاه تربیت مدرّس، تیر 1376،                                                                                

فهرست کتاب‌ها (19 عنوان):

1.مؤلف کتاب "مجموعه ای از خلاصه گزارشات طرحهای تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی"، انتشارات پایگان،  1381. (مشترک)

2. همکار در تهیه و تدوین کتاب " بودجه شرکتهای دولتی و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی" ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382

3. همکار در تهیه و تدوین کتاب " بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار در ایران" ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.

4. همکار در تهیه و تدوین کتاب "ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران" ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1382.

5. همکار در تهیه و تدوین کتاب "بررسی عملکرد اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در ایران" ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.

6. همکار در تهیه و تدوین کتاب "برآورد تغییرات تشخیصی مالیات در ایران" ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.

7. همکار در تهیه و تدوین کتاب " قرض الحسنه و راهبردهای توسعه اقتصادی " ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.

8. همکار در تهیه و تدوین کتاب "تحلیلی از توزیع درآمد با استفاده از روش پارامتریک" ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.

9. همکار در تهیه و تدوین کتاب "چگونگی بهبود و توزیع یارانه های کشور در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر" ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1382.

10. همکار در تهیه و تدوین کتاب " الگوی تعادل عمومی برای تحلیل اثر وضع مالیاتها در ایران" ، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1382.

 11. همکار در تهیه و تدوین کتاب "کتاب جامع اقتصاد و دارایی ایران"، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت  امور اقتصادی و دارایی،  1383 .

12. همکار در تهیه و تدوین کتاب "ربع قرن نشیب و فراز"، انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1383.

13. همکار در تهیه و تدوین کتاب "اقتصاد یارانه-مجموعه مقالات ارائه شده در همایش اقتصاد یارانه" انتشارات دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد – دانشگاه امام صادق(ع) ،  بهار1386

14. مشاور علمی در تهیه و تدوین کتاب "آمارنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی 85-1384" انتشارات نشر پارلا، 1387

15. مجری و مسئول تهیه و تدوین کتاب " نماگرهای مالی اقتصادی استانهای کشور به تفکیک فصول سال 1389" انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1390

16. مجری و مسئول تهیه و تدوین کتاب " نماگرهای مالی اقتصادی استانهای کشور به تفکیک فصول سال 1390" انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1391.

17. همکار در تهیه و تدوین کتاب" کارنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولتهای نهم و دهم( 92-1384)" انتشارات  وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1392.

18. مجری و مسئول تهیه و تدوین کتاب " نماگرهای مالی اقتصادی استانهای کشور به تفکیک فصول سال 1391" انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1392.

19. مجری و مسئول تهیه و تدوین کتاب " نماگرهای مالی اقتصادی استانهای کشور به تفکیک فصول سال 1392" انتشارات معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،  1394                                                                                    

 فهرست مقالات (7 عنو ان):

1. چاپ مقالة "مزیتهای نسبی آشکار صنایع نه گانه صادراتی (مقایسه ای بین المللی)"، در فصلنامة علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، شمارة 35، 1376

2. چاپ مقالة " اثر افزایش اشتغال دولتی بر رشد، شواهدی از آفریقا" در فصلنامة پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره 17، بهار1380 .

3. چاپ مقالة "نگاهی بر سیمای پژوهش و تحقیقات در ایران" در مجلة اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره 10، مرداد 1381.

4. چاپ مقالة "نگاهی بر تجربة مدیریت ژاپنی در ایجاد انگیزه های کاری در کارکنان" در مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره 12، مهر 1381.

5. چاپ مقالة " تحلیلی پیرامون جایگاه بازار غیر رسمی سرمایه و پول در ایران"  در مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره های 77 و 78 ، فروردین و اردیبهشت 1387 .

6. چاپ مقالة "درس هایی از سیاست های اتحادیه اروپا برای توسعه منطقه ای"  در مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، شماره های 95 و 96 ، مهر و آبان 1388.

7. مقالة " چین: تجارت بین‌المللی و الحاق به WTO" ، مجله اقتصادی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1392.

دوره های آموزشی گذرانده شده: 

1-دوره "آشنایی با panel data " وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1393

2-دوره "جدول داده -ستانده (چارچوب نظری )" وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1393

3-دوره "مقایسه بین بودجه برنامه ای و بودجه عملیاتی - اقتصادی" وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1393.

4-دوره"بررسی تحولات متغیرهای اقتصادی کشور- اقتصادی"وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال1393

5-دوره "محیط زیست و دولت سبز" وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1393

6-دوره "اقتصاد خانواده موحد" وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1393

7-دوره "تربیت فرزند" وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1393

8-دوره "بهبود فضای کسب و کار " وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1392

9-دوره "طراحی برنامه تامین مالی صنعت در سطح ملی" وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1392

10-دوره "مدیریت برون سپاری " استانداری تهران ، سال 1392

11-دوره "ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام " استانداری تهران ، سال 1392

12-دوره "آشنایی با قانون مجازات اسلامی " استانداری تهران ، سال 1392

13- دوره "آشنایی با نظام آموزش کارکنان دولت" وزارت اموراقتصادی و دارایی ، سال 1392

14- دوره "پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماری های قلبی" جهاد دانشگاهی، سال 1392

15-دوره "آموزشی پدافند غیر عامل " وزارت اموراقتصادی و دارایی ، سال 1392

16-دوره "مالیات بر ارزش افزوده" وزارت اموراقتصادی و دارایی ، سال 1392

17-دوره "بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیه" وزارت اموراقتصادی و دارایی، سال 1392

18-دوره "معرفت و بصیرت حسینی " وزارت اموراقتصادی و دارایی ، سال 1392

19-دوره "آشنایی با صورتهای مالی " دانشگاه علوم اقتصادی، سال 1391

20-دوره "ارتقای سلامت اداری"پژوهشگاه علوم انسانی  جهاد دانشگاهی"، سال 1391

21-دوره " استاندارد های حسابداری بخش عمومی" وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 1391

22-دوره کارگاههای آموزشی "مشارکت بخش عمومی و خصوصی در توسعه زیرساخت " موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سال 1391

23-دوره "ارزیابی طرح های اقتصادی (شناخت و موقعیت پروژه در برنامه ریزی و توسعه اقتصادی)" وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 1390

24-دوره "آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها " وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 1390

25-دوره "احکام زندگی در اسلام" شرکت فرازما پردازش، سال 1390

26-دوره "آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری" وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 1390

27-دوره "طرح سلمان" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، سال 1390

28-دوره کارگاههای آموزشی "معرفی اهداف، راهبردها، سیاستها، اقدامات و برنامه اجرایی برنامه پنجم توسعه کشور" موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سال 1390

29-دوره "اصلاح الگوی مصرف" مجتمع فنی تهران، سال 1389

30-دوره "کارگاه اهمیت مدیریت اسناد در دورکاری" وزارت امور اقتصادی و دارایی، سال 1389

31-دوره "آداب و اسرار نماز" شرکت فرازما پردازش، سال 1389

32-دوره "آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری" شرکت فرازما پردازش، سال 1389

33-دوره "بانکداری اسلامی" جهاد دانشگاهی، سال 1389

34-دوره "واگذاری شرکتهای دولتی و روند خصوصی سازی" جهاد دانشگاهی، سال 1389

35-دوره "قانون محاسبات عمومی" جهاد دانشگاهی، سال 1389

36-دوره "امنیت ملی(1)"سازمان حراست کل کشور، سال 1389

37- دوره "توجیهی حفاظتی- ضد جاسوسی"سازمان حراست کل کشور، سال 1389

38-دوره "اقتصاد سنجی" جهاد دانشگاهی، سال 1388

39-دوره "برنامه ریزی در دستگاههای دولتی" مدیریت آموزش و پژوهش استانها، سال 1387 

40-دوره "جدول داده - ستانده" جهاد دانشگاهی، سال 1387 

41-دوره "بررسی عملکرد سیاست های اقتصادی کشور" جهاد دانشگاهی، سال 1387 

42-دوره "فنون اداره جلسات" موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سال 1387 

43-دوره "آشنایی با روشها و فنون کار با مدیران مافوق"موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سال 1387

44-دوره "تیم سازی و شیوه های کار گروهی" مرکز آموزش مدیریت دولتی، سال 1387 

45-دوره "سیره نبوی" جهاد دانشگاهی، سال 1386 

46-دوره "گزارش نویسی" جهاد دانشگاهی، سال 1386 

47-دوره "کارگاه تحلیلی-کاربردی برنامه ریزی توسعه اقتصادی منطقه ای" دانشگاه امام صادق(ع) و معاونت امور اقتصادی وزارت متبوع، سال 1386 

48-دوره "شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی" جهاد دانشگاهی، سال 1385 

49-دوره "مهارت (1) فناوری اطلاعات – مفاهیم پایه فناوری" فرادید، سال 1385 

50-دوره "مهارت (2) فناوری اطلاعات- استفاده از رایانه" فرادید، سال 1385 

51-دوره "مهارت (3) فناوری اطلاعات- واژه پردازها" انیستیتو ایز ایران، سال 1385 

52-دوره "مهارت (4) فناوری اطلاعات- صفحه گسترده ها" انیستیتو ایز ایران، سال 1385 

53-دوره "مهارت (5) فناوری اطلاعات- بانکهای اطلاعاتی" انیستیتو ایز ایران، سال 1385 

54-دوره "مهارت (6) فناوری اطلاعات- ارائه مطالب" انیستیتو ایز ایران، سال 1385 

55-دوره "مهارت (7) فناوری اطلاعات- اطلاعات " انیستیتو ایز ایران، سال 1386 

56-دوره "توجیهی بدو خدمت" مدیریت آموزش و پژوهش استان تهران، سال 1385 

تقدیرنامه :   

1. تقدیرنامه از وزیر 

تقدیرنامه از جناب آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دی ماه 1392.

تقدیرنامه از جناب آقای مهندس مظاهری وزیر محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی، شهریور ماه 1382.

تقدیرنامه از جناب آقای دکتر توفیقی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فنّاوری، آذرماه 1382.

یادمان شایستگی از جناب آقای مهندس مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، دی ماه 1382.

2.تقدیرنامه از معاون وزیر  

تقدیرنامه از معاون کل محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه 1382.

تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهار 1376.

تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اسفند 1378.

یادمان شایستگی از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، شهریور ماه 1383.

تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهر ماه 1384.

تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهمن ماه 1384.

تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اسفند ماه 1385.

تقدیرنامه از معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیته علمی همایش اقتصاد یارانه دانشگاه امام صادق (ع)، فروردین ماه 1387.

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اسفند ماه 1387.

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، آذر ماه 1388.

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اردیبهشت ماه 1389.

- تقدیرنامه از معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد هدفمند سازی یارانه ها ،دی ماه 1390.

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، فروردین  ماه 1391

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اردیبهشت ماه 1391

- تقدیرنامه از معاون محترم برنامه ریزی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، آبان ماه 1391

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دی ماه 1391

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اسفند  ماه 1391

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، خرداد   ماه 1392

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، شهریور ماه  1392

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کمیته همایش بهبود فضای کسب و کار ، آبان  ماه1392

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اسفند ماه  1392

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرداد ماه  1393

- تقدیرنامه از معاون محترم امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اردیبهشت  ماه  1394

3. تقدیرنامه از  رئیس سازمان و مدیرکل (12 مورد)

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر تحقیقات وسیاستهای بخشهای تولیدی وزارت امور اقتصادی ودارائی، اسفندماه 1384

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر تحقیقات وسیاستهای بخشهای تولیدی وزارت امور اقتصادی ودارائی، فروردین ماه 1387

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر تحقیقات وسیاستهای بخشهای تولیدی وزارت امور اقتصادی ودارائی،اسفند ماه 1387

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، اسفند ماه 1389

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، خرداد ماه 1390

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، اسفند ماه 1390

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، اسفند ماه 1391

- تقدیر نامه از رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی، آذر ماه 1392

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، اسفند ماه 1392

- تقدیر نامه از دبیر محترم اجرایی همایش استاندارد های حسابداری بخش عمومی و مدیرکل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری  وزارت امور اقتصادی ودارائی،  بهمن ماه 1393

- تقدیر نامه از مدیرکل محترم دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، اسفند ماه 1393( دو فقره)

4. تقدیرنامه از مشاور معاون وزیر (3 مورد)

- تقدیر نامه از مشاور معاون اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، اسفند ماه 1384.

- تقدیر نامه از مشاور معاون اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، شهریور ماه 1385.

- تقدیر نامه از مشاور معاون اموراقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارائی، فروردین ماه 1388

سوابق عضویت در شوراها ، کمیسیون‌ها و کارگروه ها:

1-عضو " کارگروه اقتصاد کلان ستاد مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه مبتنی بر اقتصاد مقاومتی"  وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریورماه 1393 تا کنون مطابق حکم شماره 4379/80 مورخ 1/6/1393 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

 2-عضو و دبیر "شورای استانهای معاونت امور اقتصادی" وزارت امور اقتصادی و دارایی سال 1389 مطابق حکم شماره 763/80 مورخ 4/2/1389 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3-عضو " شورای برنامه ریزی معاونت امور اقتصادی" وزارت امور اقتصادی و دارایی از دی ماه 1380  تا مهر ماه 1384، مطابق حکم شماره 9021/80 مورخ 4/10/1380 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

4-عضو و دبیر "شورای امر به معروف و نهی از منکر" معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سالهای 1379 و 1380، مطابق حکم شماره 325/80/ م مورخ 17/3/1379 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

5-نمایندة تام الاختیار معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور نمایشگاههای کتاب استانی از شهریورماه 1381 تا مهر ماه 1384، مطابق حکم شماره 6497/80 مورخ 18/6/1381 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

6-نمایندة تام الاختیار معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی درپیگیری و اجرای مصوبات سفر های استانی هیاٌت محترم دولت، از اسفند ماه 1386 تا مهر ماه 1388، مطابق احکام شماره 8366/80 مورخ 7/12/1386  و شماره 5962/80 مورخ 20/8/1387 معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی.

7-عضو "هیات انتصاب معاونین اقتصادی استانها" وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1386  تا کنون.

8-عضو "هیات مصاحبه‌کننده استخدام کارشناسان حوزه معاونت اقتصادی سازمان‌های تابعه استانی" وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1386  تا کنون.

9-دبیر و مسئول برگزاری "سلسله نشست های تخصصی اقتصاد مسکن" در  معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از تیر ماه لغایت اسفند ماه سال 1386 (دوازده  نشست تخصصی).

10-مشارکت در جلسات "شورا و کمیسیون تخصصی  شورای عالی آمار" مرکز آمار ایران از سال 1391 تا کنون

11- مشارکت در جلسات "شورا و کمیسیون تخصصی شورای آمایش سرزمین"  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سال 1391 تا کنون

12-عضو "کارگروه تخصصی تدوین آیین نامه های برنامه پنجم توسعه" معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سالهای 1390 و 1391 

فهرست عناوین و نشانهای دولتی(3مورد): 

1.کسب عنوان پژوهشگر نمونه در "چهارمین جشنواره انتخاب پژوهشگران برتر" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (آذر ماه 1382).

2.کسب عنوان کارمند نمونه در "ششمین جشنواره شهید رجائی" وزارت امور اقتصادی و دارایی (شهریور ماه 1382).

3.کسب عنوان نیروی انسانی نخبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آیین نامه"جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه در سطح دستگاههای دولتی"، از سال 1384.

فهرست همایش‌ها، کنفرانس‌ها و سمینارهای تخصصی(جمعاً 31  فقره  معادل 208  نفر- ساعت):

1.سخنرانی در همایش‌های سالانه "گردهمایی‌ معاونین اقتصادی سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها" وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1386 تا کنون.

2.همایش "مشارکت عمومی و خصوصی در توسعه زیر ساخت"، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به معاونت برنامه ریزی و و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهران  10 و 11 تیر ماه 1391. (دو روز)

3.همایش "معرفی اهداف، راهبردها، سیاستها،و اقدامات اجرایی برنامه پنجم توسعه کشور" ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به معاونت برنامه ریزی و و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهران  3 و 4  مرداد  ماه 1390. (دو روز)

4."نهمین همایش بین‌المللی انرژی" ، پژوهشگاه نیرو وابسته به وزارت نیرو ، تهران  2 و 3 اسفند  ماه 1391. (دو روز)

5.همایش "هم اندیشی مدیران کل آمار و اطلاعات دستگاه های اجرایی کشور"، پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران، تهران  11 آذر  ماه 1393. (یک  روز)

 6.همایش "نظام جامع ثبت های آماری ایرانIRANSTARS   "، پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران، تهران  7 دی ماه 1393. (یک  روز)

7." اولین همایش ملی استاندارد های حسابداری بخش عمومی" ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران  23  بهمن  ماه 1391. (یک  روز)

8."دومین همایش ملی استاندارد های حسابداری بخش عمومی" ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران  28  آذر  ماه 1393. (یک  روز)

9.عضو ستاد برگزاری همایش "بهبود فضای کسب و کار در ایران" ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران  14  آبان  ماه  1392. (یک  روز)

10."چهارمین کنفرانس ملی مدیریت هزینه " ، دانشگاه تهران ،  28  آبان  ماه 1393. (یک  روز)

11."کنگره ملی اقتصاد مقاومتی"، دانشگاه عالی دفاع ملی و دانشگاه شهید بهشتی، تهران  28  و 29 بهمن  ماه 1393. (دو روز)

12.سمینار "کارگاه آموزشی بین المللی بازنگری گزارش توسعه جهانی 2009 (الزامات منطقه ای برنامه های توسعه ملی)"،  وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران  16 خرداد  ماه 1388. (یک روز)

13."سومین همایش سیاست های مالی و مالیاتی و چهارمین چشنواره پژوهشهای برتر مالیاتی و مالیع عمومی" ، سازمان امور مالیاتی کشور، تهران  25  آذر ماه 1388. (یک روز)

14.دبیر و مسئول برگزاری "سلسله نشست های تخصصی اقتصاد مسکن" در  معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال 1386(دوازده  نشست تخصصی در 12 روز مختلف از تیر ماه لغایت اسفند ماه  سال 1386).

15.مسئول برگزاری همایش‌های سالانه "گردهمایی‌ معاونین اقتصادی سازمان های امور اقتصادی و دارایی استانها" وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1386 تاکنون. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir